Ochrana osobných údajov 

Používaním príslušného internetového obchodu vyhlasujete, že ste dovŕšili 16 rokov svojho života. Osoba mladšia ako 16 rokov sa v internetovom obchodnom dome nemôže zaregistrovať, nakupovať vzhľadom na to, že v zmysle článku 8 odseku 1 Nariadenia GDPR   k platnosti jej právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje schválenie zo strany zákonného zástupcu. Prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje, že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé. Za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá dotknutá osoba. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že funkcie internetového obchodu, evidovanie a splnenie objednávok je možné len v takom prípade, ak dotknutá osoba poskytne svoje údaje Prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je  Mgr. Pavlína Kizeková,  so sídlom Dubková č.22, 02055 Lazy pod Makytou, IČO 43046835, zapísaná v živnostenskom registre č.ObU-PB-OZP-2013/03386-2 č. živnostenského registra 308-2656, (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva  v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo
 • fotografie a obrázky (v prípade potlače a vyšívania pri individuálnej objednávke)

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami spoločnosti teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 • Poskytovateľ služby Eshop, prevádzkovanej spoločnosťou Lemon Lion, s.r.o.,

      sídlom 1. mája 1264/9 Púchov 020 01, Slovenská republika                                               

 • Kuriérska spoločnosť s.r.o., sídlom – doplníme po uzatvorení zmluvy
 • Slovenská pošta, a.s., sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@trickapuchov.sk

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.trickapuchov.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
 • základné funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Dotknutá osoba môže nastavením svojho prehliadača zakázať používanie cookies, ale  v takomto prípade nemôže využívať všetky funkcie Internetového obchodu.


Zakázanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch môžete vykonať
nasledujúcimi spôsobmi:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies


Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google nikdy neprepája IP adresu dotknutej osoby s ďalšími údajmi, ktoré o nej uchováva. IP adresa dotknutej osoby sa ukladá anonymným spôsobom a preto sa nemôže prepojiť s jej osobnými údajmi.

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

-  zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

-  vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu

- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

-  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo  požadovať obmedzenie spracovania

-  požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

-  na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené  dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

-  podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúcich právnych základoch, z uvedených dôvodov a po stanovenú dobu:

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh spracúvaných osobných údajov

Cieľ spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov

Správa osobných údajov vzťahujúca sa na registrovaného používateľa

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)

Meno, Adresa bydliska (nepovinný údaj),E-mailová adresa, Telefónne číslo

 

         Správa používateľského účtu

         Zabezpečenie možnosti prehliadania údajov z objednávok a faktúr

         Správa "Obľúbených"

 

Až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov alebo do skončenia registrácie užívateľa

Spracúvanie osobných údajov vzťahujúce sa na registrovaného používateľa pri nakupovaní

Potrebné k splneniu zmluvy (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)

Meno, Adresa bydliska, E-mailová adresa,

Telefónne číslo

Vybavenie objednávok, poslanie potvrdenia objednávky, komunikácia súvisiaca s vybavením objednávky.

Po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky (do uplynutia premlčacej lehoty  v zmysle Občianskeho zákonníka)

Spracúvanie fakturačných údajov

Splnenie zákonných povinností vzťahujúcich sa na prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)

Meno, fakturačná adresa

Fakturovanie protihodnoty tovaru    a služieb

Po dobu stanovenú v zákone o účtovníctve, t.j. po dobu 8 rokov

Odoslanie newslettera, SMS správy a SMS reklamnej ponuky

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 odsek 1 bod a) Nariadenia GDPR)

Meno, Adresa bydliska, E-mail,

Telefónne číslo

(spravujeme len osobný údaj zodpovedajúci zvolenému spôsobu)

 

 

Odosielanie reklamných ponúk elektronickou a/alebo poštovou formou

Až po žiadosť dotknutej osoby    o vymazanie osobných údajov alebo do času odvolania súhlasu so zasielaním newslettera, SMS správ a reklamných ponúk

Potenciálni zákazníci žiadajúci o informácie o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade

Potrebné pred uzatvorením zmluvy, tzv. predzmluvný vzťah (článok 6 odsek 1 bod b) Nariadenia GDPR)

E-mailová adresa

Informovanie potenciálneho zákazníka na jeho žiadosť, ak je produkt, ktorý momentálne nie je dostupný, opäť k dispozícii

Po dobu 30 dní od odoslania informácií