ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 Odporúčaný formulár pri vrátení tovaru.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní. Toto právo je možné uplatniť len v prípade, keď tovar NEBOL zakúpený na predajni, ale doručený (prostredníctvom špedičnej služby, slovenskej pošty, apod ..). Tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom balení, nepoužitý.
Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník.

1). Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný Užívateľ, ktorý pri objednaní tovaru za účelom uzatvorenia kúpnej
zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť nasledujúcim spôsobom:

Spotrebiteľ informuje Mgr. Pavlínu Kizekovú - ALNIT formou jednoznačného prehlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom) o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ v prehlásení uvedie dátum objednania a identifikáciu tovaru, svoje meno a adresu a dátum odstúpenia.Prípadne použite nami odporúčaný formulár uvedený na našej webovej stránke.

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. 

Následne doručí Spotrebiteľ do 14 dní od odstúpenia zakúpený produkt alebo tovar poštou na vlastné náklady na adresu sídla Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT, spolu s uvedením čísla svojho bankového účtu,(prípadne adresy) na ktorý mu majú byť vrátené peniaze. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ Spotrebiteľ odošle Produkt alebo tovar pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ďalej Spotrebiteľ k zásielke pripojí originál dokladu o zakúpení alebo iné dokumenty, ktoré môžu preukázať zakúpenie prostredníctvom e-shopu Mgr. Pavlínu Kizekovú - ALNIT , v prípade odstúpenia od kúpy tovaru: nie je vylúčené vrátenie tovaru v poškodenom obale  v dôsledku rozbalenia tovaru, Spotrebiteľ má možnosť tovar vyskúšať, tovar však musí byť nepoškodený a kompletný.

V prípade, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude doručený Mgr. Pavlíne Kizekovej - ALNIT do 14. dňa odo dňa prevzatia tovaru je odstúpenie od zmluvy neplatné.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy, avšak pri vrátení poškodeného tovaru môže Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT voči Spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu v rozsahu poškodenia tovaru. Z tohto dôvodu je odporučené vrátený tovar poistiť pre prípad jeho poškodenia pri preprave.

Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT vráti platbu, ktorú obdržala od Spotrebiteľa (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než štandardný spôsob dodania ponúkaný naším e-shopom) bez zbytočného odkladu po obdržaní vráteného tovaru.

 

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

  • - ak nie je dodržaná lehota 14 dní,
  • - ak tovar nie je kompletný.
  • - ak ide o tovar zhotovený na zákazku (personalizované predmety).

 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ (je podnikateľ)

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť po vzájomnej dohode kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy s ohľadom na stav vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je po jeho prijatí zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovaných oboma stranami bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.