VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.trickapuchov.sk je Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT, 02055 Lazy pod Makytou zapísaná v živnostenskom registry č.ObU-PB-OZP-2013/03386-2 č.živnostenského registra308-2656, IČO:43046835, DIČ: 1022106195 (Ďalej len predávajúci)

 

Kupujúcim je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Všetky právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozporov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálne zmluvy.

2) OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

Náš Internetový obchod funguje NONSTOP. Do nákupného košíka si môžete ukladať tovar alebo objednávať e-mailom. Pri špeciálnych požiadavkách  je objednávku možné uskutočniť len telefonicky na našich číslach alebo e-mailom.

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Informácie o rozmeroch, váhe a ďalšie údaje sú uvedené v popise výrobkov na našich stránkach. Pokiaľ sa tieto údaje odlišujú od skutočnosti, e-shop za tento fakt nenesie zodpovednosť. V prípade väčších nezrovnalostí Vás bude zástupca nášho obchodu neodkladne kontaktovať.

Pri produktoch, ktoré zobrazujú viacero variantov na jednom obrázku, je kupujúci povinný označiť, o ktorý z ponúkaných má záujem. Pokiaľ tak neurobí, predajca si vyhradzuje právo tovar nezaslať a vyradiť ho z objednávky.

Zaväzujeme sa, že svojím zákazníkom dodáme tovar v neporušenom stave a v zhode so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru, všetko v súlade s predpismi a nariadeniami platnými na území SR (Slovenskej republiky).

Elektronická objednávka sa stáva platnou vo chvíli, keď sú vyplnené všetky požadované údaje v objednávkovom formulári. Táto objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy. Formálnym potvrdením tejto zmluvy kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, ktorá je naplnená dodaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim.

V niektorých prípadoch si predajca vyhradzuje osobné alebo telefonické overenie objednávky, zvlášť v prípadoch, kedy je cena za celú objednávku vyššia než obvykle, alebo v prípade že sa jedná o špeciálnu požiadavku klienta ako je napríklad potlač textu, alebo výšivka.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka uskutočnená zákazníkom v e-shope www.trickapuchov.sk je prijatá ihneď a následne je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail. Ak Vám potvrdzujúci e-mail nedošiel do 24 hodín, kontaktujte nás, prosím, na Email: info@trickapuchov.sk. Náš e-shop si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak text potlače, výšivky bude vulgárny, hanlivý, potláčajúci práva menšín alebo bude mať rasistický podtón. Ak bude objednávka zrušená, klient bude o tom oboznámený e-mailom.

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva našej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od jej prijatia.

Prevádzkovateľ obchodu www.trickapuchov.sk, je oprávnený jednostranne zrušiť objednávku najmä v týchto prípadoch:

  • vypredaný tovar na sklade,
  • chybne zadaná cena produktu,
  • technický problém aplikácie.

5) SPÔSOBY DOPRAVY A PLATBY

Objednaný tovar je zasielaný na základe Vami vybranej možnosti dopravy u jednotlivých položiek nákupu. Pokiaľ nie je určené inak, je objednaný tovar zasielaný kuriérskou službou. Cena za poštovné je započítaná automaticky a kupujúci je s ňou pri objednávaní tovaru oboznámený.

  • Objednávka do 75,- € - Cena za dopravu je 4,50,-€.
  • U objednávok od 75,- € je táto doprava ZADARMO!
  • Pri menších objednávkach - do 10 € je tovar zasielaný v ochrannej obálke a spoplatňovaný sumou podľa príslušného cenníka Slovenskej pošty: List do 500g - 2,99 €
  • Ponúkame aj bezplatný spôsob dopravy - osobný odber v našich predajniach alebo sídle spoločnosti v meste Lazy pod Makytou. Zoznam predajní si môžete pozrieť tu.

 

Doba dodania

Tovar na dobierku odosielame najneskôr desiatý deň nasledujúci  odo dňa prijatia objednávky. Ak ide o tovar osobného charakteru - výšivka, potlač - odoslanie sa môže oneskoriť o 1-2 pracovné dni. Doba dodania závisí od spôsobu dopravy. Pri odoslaní kuriérom je zásielka dodávaná nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, Slovenskou poštou trvá dodanie max. 4-5 pracovných dní odo dňa odoslania.

Akceptované spôsoby platieb

  • Platba na dobierku - v prípade, že uprednostňujete platbu na dobierku, Vaša objednávka bude vybavená obratom. Príplatok za dobierku je 1 €. O odoslaní zásielky budete informovaní v deň, kedy bude zásielka podaná kuriérovi. Na dobierku si nie je možné objednať tovar, na ktorý sa bude robiť výšivka alebo  potlač na zakázku.
  • Platba prevodom - pokiaľ ste zvolili ako spôsob úhrady platbu prevodom, bude Vám faktúra zaslaná e-mailom. Faktúru uhrádzajte na náš účet- IBAN: SK090 200 00 00 00 258 974 8853  vedený u spoločnosti VÚB banka. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Hneď po pripísaní čiastky na náš účet alebo po zaslaní potvrdenia o zaplatení Vám bude zásielka expedovaná. O odoslaní zásielky budete informovaní emailom alebo SMS správou. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu 100% ceny do dňa splatnosti uvedeného na zaslanej faktúre. Ak kupujúci fakturovanú cenu v lehote stanovenej vo faktúre neuhradí, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a objednávka sa považuje za zrušenú.

 

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota tovaru, zakúpeného v našom e-shope, je do 14 pracovných dní, ak to nie je uvedené inak. Obvyklá doba dodania je 3 až 8 pracovných dní. V prípade, že niektorý tovar nemáme skladom, je o tom kupujúci informovaný. V prípade špeciálnych požiadaviek - osobné darčeky - si firma vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania o 3 dni. V prípade poruchy strojov na šitie a vyšívanie si firma vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (o čom bude zákazníka informovať).

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby je možné nepoužitý tovar vymeniť za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku!) na adresu e-shopu. Náklady spojené s výmenou tovaru za iný tovar hradí kupujúci.

8) ZMLUVNÉ POKUTY ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne neprevezmú expedovanú zásielku na dobierku, môžu byť zverejnení v registri dlžníkov a bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 30,- €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v spomínanej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), môžu byť podstúpené zmluvnou spoločnosťou k vymáhaniu pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný prípadné nedostatky a poškodenia ohlásiť predávajúcemu hneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá.

Na celý sortiment tovaru je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Do záručnej opravy bude prijatý len kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak zákazník priloží k požiadavke na vyšívanie  nesprávny text, nebude to uznané za reklamáciu. Pri textoch pozor na gramatické chyby.

Do záručnej opravy nebude prijatý tovar:

- s uplynulou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii,

- mechanicky poškodený (roztrhnutý,ušpinený,  prepálený atď.)

- bez doloženia pôvodu nákupu,

- poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru,

- poškodený neodborným servisnom zásahom,

- poškodený zanedbaním starostlivosti o tovar (údržby tovaru).

 

Na čo sa záruka nevzťahuje + výnimky skupín tovaru:

- poruchy vzniknuté bežným opotrebením,

- poruchy vzniknuté nesprávnym použitím výrobku,

- na produkty kupujúcemu ZADARMO (darček k výrobku, ako je napr. príslušenstvo, služby poskytované ZADARMO),

- tovar vyrobený na základe špecifikácií zákazníka - personalizované produkty - napr. potlač. (Zákon 102/2014 §7)

V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky priame náklady spojené s vybavením tejto reklamácie.

 

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo telefonicky.

2) Tovar zabaľte do vhodného obalu, vrátane kompletného príslušenstva dodaného s tovarom.

3) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu e-shopu (Mgr.Pavlína Kizeková – ALNIT,  Dubková č 22, Lazy pod Makytou 02055)

4) Priložte doklad o zakúpení reklamovaného tovaru v našom obchode.

5) Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia našimi pracovníkmi podľa postupu Pojednávanie o reklamácii uvedenom nižšie.

6) Po vybavení reklamácie je kupujúci kontaktovaný e-mailom, a vybavenú reklamáciu predávajúci kupujúcemu zašle štandardným balíkom Slovenskej pošty. Ak si kupujúci zásielku s reklamovaným tovarom neprevezme, s predávajúcim nekomunikuje, prípadne je na uvedených kontaktoch nedostupný, vyhradzuje si predávajúci právo reklamáciu zrušiť a s tovarom naložiť ako uzná za vhodné.

7) Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Pojednávanie o reklamácii:

1) O riadne uplatnenej reklamácii kupujúceho u predávajúceho rozhodne reklamačné oddelenie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poruchy. Reklamačné oddelenie vedie sprievodnú evidenciu došlých reklamácií.

2) Reklamáciu, vrátane odstránenia poruchy, musí reklamačné oddelenie vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

3) Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola riadne a včas odstránená, a reklamačné oddelenie má povinnosť poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe poruchy úmerné, môže reklamačné oddelenie k žiadosti kupujúceho vec vymeniť, alebo ak sa týka porucha len súčasti veci, vymeniť súčasť. Ak takýto postup nie je možný, môže reklamačné oddelenie poskytnúť k žiadosti kupujúceho primeranú zľavu alebo má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

4) Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť kúpená vec riadne užívaná ako vec bez chyby, má kupujúci právo, aby mu reklamačné oddelenie vec vymenilo, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5) Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o poruchy odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie poruchy po oprave alebo väčší počet chýb vec riadne užívať.

6) Ak ide o iné poruchy neodstrániteľné, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Záverečné ustanovenia reklamácií

1) Tieto vyhlásené reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené v našom e-shope a tvoria ich prílohu, ak nie sú priamo v kúpnej zmluve dohodnuté iné individuálne reklamačné podmienky kúpnej zmluvy.

2) Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku, ak sú s nimi v rozpore.

3) Tieto reklamačné podmienky vyhlasuje predávajúci ku dňu 01.októbra 2018 s tým, že sú publikované na www.trickapuchov.sk tak, aby každý kupujúci mal možnosť sa s ich obsahom oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Našim cieľom je byť Vám – zákazníkom, pokiaľ možno, čo najbližšie. Z vlastných skúseností vieme, aké nepríjemné je uplatňovať na tovar reklamáciu. Pokiaľ sa akýkoľvek problém vyskytne, verte, že nás to mrzí a urobíme všetko pre nápravu k Vašej spokojnosti.

10). Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný Užívateľ, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej
zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť nasledujúcim spôsobom:

Spotrebiteľ informuje Mgr. Pavlínu Kizekovú - ALNIT formou jednoznačného prehlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom) o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ v prehlásení uvedie dátum objednania a identifikáciu tovaru, svoje meno a adresu a dátum odstúpenia.

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. 

Následne doručí Spotrebiteľ do 14 dní od odstúpenia zakúpený Produkt alebo tovar poštou na vlastné náklady na adresu sídla Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT, spolu s uvedením čísla svojho bankového účtu (prípadne adresu), kde mu majú byť vrátené peniaze. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ Spotrebiteľ odošle Produkt alebo tovar pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ďalej Spotrebiteľ k zásielke pripojí originál dokladu o zakúpení alebo iné dokumenty, ktoré môžu preukázať zakúpenie prostredníctvom e-shopu Mgr. Pavlínu Kizekovú - ALNIT   , v prípade odstúpenia od kúpy tovaru: nie je vylúčené vrátenie tovaru v poškodenom obale  v dôsledku rozbalenia tovaru, Spotrebiteľ má možnosť tovar vyskúšať, tovar však musí byť nepoškodený a kompletný.

V prípade, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude doručený Mgr. Pavlíne Kizekovej - ALNIT do 14. dňa odo dňa prevzatia tovaru je odstúpenie od zmluvy neplatné.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy, avšak pri vrátení poškodeného tovaru môže Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT voči Spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu v rozsahu poškodenia tovaru. Z tohto dôvodu je odporučené vrátený tovar poistiť pre prípad jeho poškodenia pri preprave.

Mgr. Pavlína Kizeková - ALNIT vráti platbu, ktorú obdržala od Spotrebiteľa (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než štandardný spôsob dodania ponúkaný naším e-shopom) bez zbytočného odkladu po obdržaní vráteného tovaru.

11) NÁKLADY NA POUŽITIE KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

12) PLATNOSŤ PONUKY PREDAJA A CIEN TOVARU

Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu www.trickapuchov.sk alebo do vypredania zásob.

 

13) CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH ÚKONOV

Zmena fakturačných údajov po plnení kúpnej zmluvy - prevzatia veci kupujúcim a zaslanie dokladu s novými fakturačnými údajmi. Cena za úkon 4 €. Nemožno vyžadovať zmenu fakturačných údajov u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, na spotrebiteľa.

V prípade zmeny fakturačných údajov na strane kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je potrebná písomná žiadosť kupujúceho s uvedenými fakturačnými údajmi, ktoré sa majú meniť.

Vyhľadanie, vystavenie a zaslanie odpisu dokladu o kúpe je spoplatnené sumou 8 €.